profilaktyka

lepiej zapobiega? ni? leczy?
Profilaktyka to podstawowa metoda ochrony przed chorobami jamy ustnej. G?ównym celem specjalistycznych zabiegów profilaktycznych wykonywanych w Dental Studio Mint jest zwi?kszenie odporno?ci na próchnic? oraz przeciwdzia?anie tworzeniu si? osadów i kamienia. Profesjonalne dzia?ania prewencyjne zmniejszaj? te? przebarwienia powsta?e od papierosów, kawy, czy herbaty. Poprawiaj? estetyk? u?miechu czyni?c go bielszym i ja?niejszym. W Dental Studio Mint stomatolog podczas wizyt kontrolnych doradza, jak samodzielnie dba? o z?by, by uchroni? si? przed próchnic?.

Zabiegi profilaktyczne pozwalaj? cieszy? si? zdrowym i pi?knym u?miechem, dlatego tak wa?ne s? wizyty kontrolne co 6 miesi?cy w przypadku osób doros?ych oraz raz na 4 miesi?ce w?ród ma?ych Pacjentów. Dzieciom Dental Studio Mint proponuje fluoryzacj? z?bów mlecznych.