periodontologia

zdrowy u?miech to zdrowe dzi?s?a
Periodontologia skupia si? na profilaktyce, diagnostyce i leczeniu chorób dzi?se? i przyz?bia. Choroby te nale?? do najcz?stszych schorze? jamy ustnej. S? te? uznawane za jedne z najpopularniejszych we wspó?czesnym spo?ecze?stwie.

Terapia cho? wymagaj?ca pozwala na pe?ne wyleczenie. Najlepsze efekty przynosi rozpocz?ta w pocz?tkowym stadium choroby. Wtedy te? najszybciej i najskuteczniej mo?na przywróci? funkcj? dzi?se? i przyz?bia.
Równie wa?ne jest dbanie o higien? jamy ustnej w domu. Regularne mycie z?bów, u?ywanie nici dentystycznych oraz w?a?ciwe od?ywianie si? to kluczowe dzia?ania wspieraj?ce zdrowie z?bów.