periodontologia

zdrowy u??miech to zdrowe dzi─?s??a
 
Periodontologia skupia si─? na profilaktyce, diagnostyce i leczeniu chorób dzi─?se?? i przyz─?bia. Choroby te nale??─? do najcz─?stszych schorze?? jamy ustnej. S─? te?? uznawane za jedne z najpopularniejszych we wspó??czesnym spo??ecze??stwie.

Terapia cho─? wymagaj─?ca pozwala na pe??ne wyleczenie. Najlepsze efekty przynosi rozpocz─?ta w pocz─?tkowym stadium choroby. Wtedy te?? najszybciej i najskuteczniej mo??na przywróci─? funkcj─? dzi─?se?? i przyz─?bia.
Równie wa??ne jest dbanie o higien─? jamy ustnej w domu. Regularne mycie z─?bów, u??ywanie nici dentystycznych oraz w??a??ciwe od??ywianie si─? to kluczowe dzia??ania wspieraj─?ce zdrowie z─?bów.