endodoncja

drugie ?ycie Twoich z?bów
Leczenie endodontyczne polega na oczyszczaniu, kszta?towaniu i wype?nianiu kana?ów z?ba. Celem zabiegu jest zachowanie z?ba bez konieczno?ci stosowania bardziej inwazyjnych i nieodwracalnych procedur.

Endodoncja to tak?e mniej kosztowne rozwi?zanie od metod proponowanych przez implantologi? i protetyk?. Prawid?owo wyleczone kana?owo z?by pozwol? zachowa? naturalny u?miech, który jest niepowtarzalny jak u?miech ka?dego z nas.

Precyzja wykonania i kompleksowa opieka nad Pacjentem podczas leczenia zapewniaj? wysok? jako?? ?wiadczonych w Dental Studio Mint us?ug endodontycznych.